piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 19.13802 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

pixac

统计数字

已加入
02 Aug 2011
piqs
12
等级评分
61 (#2959)
留言
2
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0
看过/piq
360,417,330,297,74,88,154,187,261,66,138,167
留言/piq
0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,4,0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
0,2,3,0,1,3,4,2,2,0,3,0,0,0,3,0,1,4,6,1,4,2,1,4,1,1,2,1,0,4,3,2,1,4,1,2,5,2,2,4,1,0,5,1,6,1,1,3,3,2,1,1,3,0,1,1,1,5,2,4,3,1,3,4,1,2,1,4,0,1,1,0,6,7,1,4,1,2,5,4
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 61

4 成就值

you've drawn your first piq! you've had 250 overall views on your piqs you've had 1000 overall views on your piqs you've had 2500 overall views on your piqs

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment

No shouts yet

0 目前对话
what's going on now
show more
pixel art feedback