piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 17.27794 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

peewee

统计数字

已加入
10 Jul 2012
piqs
1
等级评分
14 (#3533)
留言
0
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
1
看过/piq
59
留言/piq
1

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,4,0,0,3,0,4,0,1,0,3,6,0,4,1,1,0,2,2,0,0,0,2,0,0,3,2,1,0,0
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 14

2 成就值

you've drawn your first piq! you've had 250 overall views on your piqs

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment

No shouts yet

0 目前对话
what's going on now
24 November 03:55:32
FabforXav branched from
24 November 03:55:03
FabforXav 画过
24 November 03:55:02
24 November 03:53:28
24 November 03:52:00
UliZetha, Chezwill02, steven6400 所有已注册到 piq
24 November 03:47:40
hudsonbeau 画过 ,
24 November 03:37:00
hudsonbeau branched from
24 November 03:37:00
tehsessayllama123 branched from
24 November 03:35:23
24 November 03:35:22
NBarnes branched from
24 November 03:34:12
NBarnes 画过 ,
24 November 03:34:11
show more
pixel art feedback