piq - pixel art maker

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 17.03057 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

chester46

统计数字

已加入
16 Nov 2011
piqs
30
等级评分
158 (#1948)
留言
6
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
1,0,0,0,0,0,0,2,0,1,1,0,2,0,0,0,0,1,0,2,3,0,0,0,0,1,0,2,1,0
看过/piq
654,247,147,243,222,210,203,152,95,247,229,230,206,84,73,143,109,210,219,314,287,219,147,206,182,207,172,201,189,181
留言/piq
1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
0,1,3,2,0,8,4,1,0,1,2,0,1,0,0,5,8,0,1,0,1,1,13,0,0,3,2,8,0,1,10,0,0,0,0,0,9,16,0,0,2,11,5,7,1,1,0,0,0,9,1,1,4,0,5,1,0,1,0,0,3,5,0,0,10,2,1,0,1,0,2,6,2,5,5,3,5,0,7,2
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 158

4 成就值

you've drawn your first piq! you've had 250 overall views on your piqs you've had 1000 overall views on your piqs you've had 2500 overall views on your piqs

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment

No shouts yet

0 目前对话
what's going on now
someone 画过 ,
14 December 00:31:22
catzndragonz 留言给
14 December 00:23:50
catzndragonz 留言给
14 December 00:21:02
korban378 留言给 ,
14 December 00:14:13
marioziehm 留言给 , ,
14 December 00:01:13
13 December 23:59:04
13 December 23:57:58
someone 说赞
13 December 23:52:49
bashieurskull branched from
13 December 23:32:58
13 December 23:32:57
DanTreeBow branched from
13 December 23:25:00
DanTreeBow 画过
13 December 23:24:59
show more
pixel art feedback