piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 19.28319 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

Noth Moth 33

统计数字

已加入
19 Jun 2012
piqs
62
等级评分
251 (#1236)
留言
9
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0
看过/piq
88,99,60,181,122,106,122,156,248,205,109,113,209,122,153,106,108,105,109,174,150,65,87,156,37,32,21,19,47,23,27,13,21,21,9,44,23,17,30,21
留言/piq
0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
5,9,6,3,6,5,24,7,4,2,8,7,3,3,9,12,9,10,16,18,7,4,6,7,1,4,3,7,10,11,10,5,3,11,11,4,10,7,3,7,5,7,0,2,11,13,3,10,13,18,4,2,12,1,8,5,9,7,0,2,0,5,17,2,8,5,7,4,2,7,2,4,3,9,0,3,14,8,8,3
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 251

4 成就值

you've drawn your first piq! you've had 250 overall views on your piqs you've had 1000 overall views on your piqs you've had 2500 overall views on your piqs

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment

No shouts yet

0 目前对话
what's going on now
Kirby98789 画过
30 November 20:39:59
30 November 20:39:58
30 November 20:39:14
amazingpikachu_37 说赞 , , ,
30 November 20:38:01
Zytekaron 画过
30 November 20:37:51
30 November 20:36:22
30 November 20:34:50
Fafares 说赞
30 November 20:34:33
someone 画过 , , ,
30 November 20:30:52
someone 说赞 , , , ,
30 November 20:30:11
amazingpikachu_37 画过 , , , ,
30 November 20:28:44
Perplbagl 留言给
30 November 20:28:35
show more
pixel art feedback