piq - pixel art maker

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 18.03385 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

Mragent0028

统计数字

已加入
18 Apr 2012
piqs
3
等级评分
12 (#5488)
留言
0
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
1,0,0
看过/piq
77,102,10
留言/piq
0,0,0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,2,1,1,0,0,0,0,0,1,0,3,0,0,1,1,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,2,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,4,0,1,1,0,1,2,2,1,0,0,2,0,1,1,1,2
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 12

2 成就值

you've drawn your first piq! you've had 250 overall views on your piqs

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment

No shouts yet

0 目前对话

订阅piqs

订阅给 (0)
my subscribers (0):

piqs i like

what's going on now
digitaldash 说赞
25 April 17:16:31
digitaldash 留言给
25 April 17:16:23
EIABULOFF 说赞 , , ,
25 April 17:16:21
25 April 17:16:08
EIABULOFF 画过
25 April 17:14:25
UN1Q3 留言给 ,
25 April 17:13:25
UN1Q3 画过
25 April 17:10:14
Dranit 画过
25 April 17:05:15
sayfreand 画过
25 April 17:04:55
CR1T1KAL_ly 说赞
25 April 16:58:25
someone 画过 , ,
25 April 16:45:00
show more
pixel art feedback