piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 17.42720 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

11thouse

统计数字

已加入
14 Jun 2012
piqs
15
等级评分
54 (#2209)
留言
3
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1
看过/piq
50,20,68,77,49,44,39,39,49,44,43,48,25,44,35
留言/piq
0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,0,37,102,37,8,19,0,19,26,9,13,16,37,4,20,17,11,12,16,16,11,41,22,16,7,10,11,25,6,6,6,10,13,9,10,22,19
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 54

4 成就值

you've drawn your first piq! you've had 250 overall views on your piqs you've had 1000 overall views on your piqs you've had 2500 overall views on your piqs

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment

No shouts yet

0 目前对话
what's going on now
durendal 画过 ,
20 December 22:11:58
20 December 22:06:37
20 December 22:05:41
dvd356 留言给
20 December 22:05:32
20 December 22:04:27
20 December 22:03:15
shan2001 留言给
20 December 22:01:46
Rossomness 画过 ,
20 December 22:01:41
Rossomness branched from ,
20 December 22:01:41
heyyy22000 branched from
20 December 22:00:15
heyyy22000 画过
20 December 22:00:14
show more
pixel art feedback