piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 19.28319 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

11thouse

统计数字

已加入
14 Jun 2012
piqs
15
等级评分
54 (#2889)
留言
3
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1
看过/piq
50,20,68,77,49,44,39,39,49,44,43,48,25,44,35
留言/piq
0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,0,37,102,37,8,19,0,19,26,9,13,16,37,4,20,17,11,12,16,16,11,41,22,16,7,10,11,25,6,6,6,10,13,9,10,22,19
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 54

4 成就值

you've drawn your first piq! you've had 250 overall views on your piqs you've had 1000 overall views on your piqs you've had 2500 overall views on your piqs

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment

No shouts yet

0 目前对话
what's going on now
Kirby98789 画过
30 November 20:39:59
30 November 20:39:58
30 November 20:39:14
amazingpikachu_37 说赞 , , ,
30 November 20:38:01
Zytekaron 画过
30 November 20:37:51
30 November 20:36:22
30 November 20:34:50
Fafares 说赞
30 November 20:34:33
someone 画过 , , ,
30 November 20:30:52
someone 说赞 , , , ,
30 November 20:30:11
amazingpikachu_37 画过 , , , ,
30 November 20:28:44
Perplbagl 留言给
30 November 20:28:35
show more
pixel art feedback