piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 19.04709 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

11danley

统计数字

已加入
21 Jun 2012
piqs
2
等级评分
12 (#4469)
留言
0
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
2,0
看过/piq
72,44
留言/piq
0,0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29,1,6,1,1,2,3,0,3,6,6,1,4,2,2,5,3,2,2,14,4,1,1,2,2,5,0,3,1,2
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 12

2 成就值

you've drawn your first piq! you've had 250 overall views on your piqs

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment

No shouts yet

0 目前对话
what's going on now
Netasea 注册为 piq
05 July 13:51:15
05 July 13:49:13
niki2001z 画过 ,
05 July 13:40:11
Tiok1 留言给 ,
05 July 13:31:49
Tiok1 说赞 ,
05 July 13:31:35
someone 画过 , , , ,
05 July 13:19:34
Remoire 画过
05 July 13:14:06
someone 说赞 , , , , , , , , , , , ,
05 July 12:57:51
PeaceLuvHeart 留言给
05 July 12:50:47
05 July 12:49:15
05 July 12:47:33
UN1Q3 画过
05 July 12:43:01
show more
pixel art feedback